Recenzje
Ostatni kawałek
-23%
Saténové dlouhé šaty - Mint
175 zł
228 zł
Zaloguj się
Formularz logowania
RejestracjaZapomniane hasło
Koszyk

Regulamin

Warunki

Niniejsze warunki dotyczą zakupów w sklepie internetowym  www.milujtemodu.cz  prowadzonym przez przedsiębiorcę: Jana Lapčáková, Místecká 76, 73921 Paskov, IČ: 02541602, numer telefonu +420724900901 (cena połączenia według taryfy operatora), numer pliku:  ŽÚ / 288 / 2014 / Pol . Warunki określają i określają prawa i obowiązki sprzedawcy, którym jest przedsiębiorca Jana Lapčáková, Místecká 76, 73921 Paskov, IČ: 02541602 i kupujący (klient, konsument).

Wszystkie stosunki umowne są zawierane zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Czeskiej. Jeżeli kontrahentem jest konsument, stosunki nieuregulowane w Regulaminie podlegają ustawie nr 89/2012 Coll., Kodeksowi cywilnemu oraz ustawie nr 634/1992 Coll. O ochronie konsumentów. Jeżeli kontrahent nie jest konsumentem, stosunki nieuregulowane warunkami handlowymi podlegają ustawie nr 89/2012 Coll., Kodeks cywilny.

I. Definicja podstawowych terminów

 1. Sprzedawcą  (Dostawcą) jest Jana Lapčáková, Místecká 76, 73921 Paskov, IČ: 02541602, która przy zawieraniu i wykonywaniu Umowy działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej.
 2. Klient e-sklepu jest  kupującym . Biorąc pod uwagę obowiązujące ustawodawstwo, rozróżnia się nabywcę będącego konsumentem i nabywcę niebędącego konsumentem.
 3. Kupującym konsumentem lub po prostu  konsumentem  jest każda osoba, która poza ramami działalności gospodarczej lub poza samodzielnym wykonywaniem zawodu, zawiera umowę z firmą lub w inny sposób ją traktuje.
 4. Kupujący, który nie jest konsumentem, jest przedsiębiorcą. Za przedsiębiorcę uważa się także każdą osobę, która zawiera umowy związane z jego własną działalnością, produkcją lub podobną działalnością lub w ramach niezależnego wykonywania swojego zawodu, lub osobę działającą w imieniu lub w imieniu przedsiębiorcy.

II. Zawarcie i treść umowy zakupu

 1. Jeśli kupujący jest konsumentem, propozycją zawarcia umowy kupna (oferty) jest umieszczenie towarów oferowanych przez dostawcę na stronie, umowa kupna powstaje poprzez wysłanie zamówienia przez kupującego-konsumenta i przyjęcie zamówienia przez dostawcę. Dostawca może potwierdzić tę akceptację kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail na podany adres e-mail, ale potwierdzenie to nie wpływa na pochodzenie umowy. Wynikająca z tego umowa (w tym uzgodniona cena) może zostać zmieniona lub anulowana wyłącznie na podstawie umowy między stronami lub z przyczyn prawnych.
 2. Kupujący jest wystarczająco informowany o tych warunkach przed zakupem towarów i ma możliwość ich zapoznania się. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawartej umowy kupna. Poszczególne kroki techniczne prowadzące do zawarcia umowy są widoczne z procesu zamawiania w sklepie internetowym, a klient ma możliwość sprawdzenia i, w razie potrzeby, modyfikacji. Niniejszy regulamin jest wyświetlany na stronie internetowej www.milujtemodu.cz i możliwa jest archiwizacja przez kupującego. Umowa zakupu i warunki są sporządzone w języku czeskim.
 3. Jeżeli kupujący nie jest konsumentem, propozycją zawarcia umowy kupna jest zamówienie na towary wysłane przez kupującego, a sama umowa kupna zostaje zawarta w momencie dostarczenia kupującemu wiążącej zgody sprzedającego.
 4. Zawierając umowę zakupu, kupujący potwierdza, że ​​przeczytał i zgadza się z niniejszymi warunkami, w tym warunkami reklamacji towarów.
 5. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia w ciągu 24 godzin lub wysyła dokumenty do zapłaty za towar. W zależności od charakteru i ceny zamówienia (cena zamówionego towaru, ilość towaru, szacunkowe koszty wysyłki) sprzedawca jest uprawniony do żądania dodatkowego potwierdzenia zamówienia telefonicznie lub na piśmie. Jednocześnie sprzedawca ma prawo zażądać kaucji w wysokości 40% całkowitej kwoty towarów (są to zamówienia z większą liczbą zamówionych towarów, ewentualnie na towary droższe lub wykonane na życzenie klienta).
 6. Między innymi Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części przed zawarciem umowy zakupu, na podstawie umowy z Kupującym, w następujących przypadkach: towary nie są już produkowane ani dostarczane W przypadku, gdy Kupujący zapłacił już część lub całość ceny zakupu, kwota ta zostanie przelana z powrotem na jego konto lub adres, a umowa zakupu nie zostanie zawarta.
 7. Towar można zapłacić na następujące sposoby:

 

8. Czas dostawy rozpoczyna się w dniu otrzymania wiążącego zamówienia. Jeśli towary są w magazynie, wysyłamy twoje zamówienie w ciągu 1-7 dni roboczych od otrzymania płatności na twoje konto lub po otrzymaniu zamówienia w przypadku płatności za pobraniem. Ponieważ w naszej ofercie znajdują się towary od różnych dostawców, istnieją również różne czasy dostawy dla towarów, które nie są natychmiast w magazynie. Zawsze staramy się przetwarzać zamówienia tak szybko, jak to możliwe.
9.             Transport
10. Transport ČESKÁ POŠTA, PPL
11. Wysyłka z przedpłatą na nasze konto 1097970015/3030 jest podana na końcu warunków sprzedaży i dotyczy 1 sztuki towaru (ograniczona przez maksymalne wymiary i wagę jednej paczki zgodnie z warunkami handlowymi paczki czeskiej).
12. Płatność przy odbiorze jest podawana na końcu warunków sprzedaży i dotyczy 1 sztuki towaru (ograniczona przez maksymalne wymiary i wagę jednej paczki zgodnie z warunkami handlowymi paczki czeskiej)
13. Transport OBSŁUGA KURIERA
14. Przesyłka z przedpłatą na nasze konto znajduje się na końcu warunków sprzedaży i dotyczy 1 sztuki towaru (o ile nie zaznaczono inaczej, wielu sztuk).
15. Płatność przy odbiorze podawana jest na końcu warunków sprzedaży i pielenia za 1 sztukę towaru (o ile nie podano inaczej dla większej liczby sztuk)
16. Dostępność towarów jest podana dla każdego towaru. Dostępność towarów oznacza, kiedy towary będą dostępne w sklepie i są dniami roboczymi. Jeśli nie ma dostępności, zapytaj, czy towar będzie dostępny w magazynie.

17. Kupony podarunkowe - ważność bonu upominkowego wynosi 1 rok od jego wydania (zakupu)

III. Prawa z wadliwego wykonania

 1. Prawa i obowiązki umawiających się stron w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy (w szczególności przepisy sekcji 1914–1925, sekcji 2099–2117 i sekcji 2161–274 ustawy nr 89/2012 Coll., Kodeks cywilny).
 2. Sprzedawca odpowiada przed konsumentem, że produkt nie ma wad po otrzymaniu. W szczególności sprzedawca odpowiada przed konsumentem, który w momencie przejęcia towaru przez konsumenta,
 1. Jeżeli rzecz nie ma wyżej wymienionych cech, konsument może również wymagać dostarczenia nowej rzeczy bez wad, pod warunkiem że nie jest to nieproporcjonalne z uwagi na charakter wady, ale jeżeli wada dotyczy tylko elementu rzeczy; jeśli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, w szczególności jeżeli wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, konsument ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Konsument ma prawo dostarczyć nowy przedmiot lub wymienić część, nawet w przypadku usterki możliwej do usunięcia, jeżeli nie może on prawidłowo użyć rzeczy do ponownego wystąpienia wady po naprawie lub w przypadku większej liczby wad. W takim przypadku konsument ma również prawo odstąpić od umowy.
 2. Jeżeli konsument nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego produktu bez wad, do wymiany jego elementu lub naprawy produktu, może on wystąpić o uzasadnioną zniżkę. Konsument ma prawo do rozsądnej zniżki, nawet jeśli sprzedawca nie może dostarczyć nowego produktu bez wad, wymienić jego komponent lub naprawić, lub jeśli sprzedawca nie usunie go w rozsądnym terminie lub jeżeli usunięcie go spowoduje znaczne trudności.
 3. Kupujący nie ma prawa do wadliwego wykonania, jeżeli kupujący wiedział przed przejęciem rzeczy, że rzecz ma wadę lub jeśli sam kupujący spowodował wadę.
 4. Konsument jest uprawniony do skorzystania z prawa od wady, która wystąpi w towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od otrzymania.

IV. Prawo klienta do odstąpienia od umowy

 1. W przypadku zawarcia umowy kupna za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w sklepie internetowym) konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru (jeżeli przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, okres ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów). Odstąpienie od umowy sprzedaży należy przesłać sprzedawcy w terminie określonym w zdaniu poprzednim.
 2. W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy zgodnie z poprzednim akapitem, sprzedawca zwróci środki otrzymane od kupującego w ciągu 14 dni. Nie wysyłaj za pobraniem - NIE BĘDZIE WYKONANE !!! Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący zwróci towary lub udowodni, że towary zostały wysłane do sprzedającego.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania świadczenia konsument musi w ciągu 14 dni od odstąpienia dać sprzedawcy wszystko, co uzyskał na podstawie umowy kupna. Jeśli nie jest to już możliwe (np. W międzyczasie towary zostały zniszczone lub skonsumowane), konsument musi zapewnić rekompensatę pieniężną w zamian za to, czego nie można już wydać. Jeśli zwracany towar jest tylko częściowo uszkodzony, sprzedawca może dochodzić prawa konsumenta do odszkodowania i potrącać swoje roszczenie o zwrot ceny zakupu. W takim przypadku sprzedawca jest zobowiązany do udowodnienia szkody. W takim przypadku sprzedawca zwraca konsumentowi tylko taką obniżoną cenę zakupu.
 4. Konsument nie ma prawa odstąpić od umowy zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego, w szczególności w przypadku umów:
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia na towary oznaczone jako „Obecnie niedostępne”, jeśli towary nie mogą być już dostarczone lub wymienione na inny model lub jeśli jego cena znacznie się zmieniła, a klient nie zaakceptuje tego przed zawarciem umowy zakupu. Sprzedawca informuje klienta o tej sytuacji. Jeśli część lub całość zamówienia została opłacona, klient otrzyma zwrot pieniędzy.

V. Warunki reklamacji towarów

   1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że towary są wolne od wad po otrzymaniu. W szczególności Sprzedawca jest odpowiedzialny za to, że w momencie otrzymania towaru przez Kupującego:
    • przedmiot ma cechy uzgodnione przez strony oraz, w przypadku braku umowy, cechy, które opisał sprzedawca lub producent lub których nabywca oczekiwał w odniesieniu do charakteru towarów i realizowanej przez nie reklamy,
    • przedmiot nadaje się do celu określonego przez sprzedawcę do jego użycia lub do którego zwykle jest używany przedmiot tego rodzaju,
    • przedmiot odpowiada jakości lub projektowi uzgodnionej próbki lub modelu, jeżeli jakość lub projekt został ustalony zgodnie z ustaloną próbką lub modelem,
    • przedmiot jest w odpowiedniej ilości, miary lub wadze, oraz
    • sprawa jest zgodna z wymogami prawnymi.
   2. Do towaru dołączony jest dokument podatkowy oraz certyfikat gwarancji na niektóre produkty. Jeśli towarowi nie towarzyszy karta gwarancyjna, roszczenie służy do złożenia dokumentu podatkowego.
   3. Oczywiste uszkodzenie towaru lub jego opakowania podczas dostawy należy niezwłocznie usunąć z przewoźnikiem, a wszelkie nieprawidłowości należy odnotować w certyfikacie przekazania. Kupujący nie jest zobowiązany do odbioru takich towarów od przewoźnika i bez zbędnej zwłoki poinformuje Sprzedającego o wykrytych szkodach. Kupujący w dniu odbioru należycie sprawdza integralność towaru i kompletność jego akcesoriów.
   4. W przypadku odbioru osobistego przez kupującego momentem odbioru towaru jest moment przeniesienia ryzyka uszkodzenia towaru ze sprzedającego na kupującego. Jeżeli kupujący nie skontroluje towaru przy przejęciu, może dochodzić roszczeń z tytułu wad wykrytych podczas tej kontroli tylko wtedy, gdy udowodni, że wady posiadał towar już w momencie przeniesienia ryzyka uszkodzenia towaru. Późniejsze roszczenia z tytułu niekompletności towaru lub uszkodzenia zewnętrznego towaru nie pozbawiają kupującego prawa do reklamacji. Jednak sprzedawca ma możliwość udowodnienia, że ​​nie ma konfliktu z umową zakupu.
   5. Reklamacje towarów może składać kupujący - konsument wysyłając na adres sprzedawcy:  adres wysyłki towarów + formularze do pobrania   TUTAJ

 1. ZWROTY - KLIKNIJ TEN LINK
 2. WYMIANA TOWARÓW: KLIKNIJ TEN LINK

 

 1. W przypadku, gdy Kupujący wysyła towar do Sprzedawcy za pośrednictwem usługi spedycyjnej, powinien, we własnym interesie, zapakować reklamowany towar w odpowiedni i wystarczająco zabezpieczający materiał opakowaniowy spełniający wymagania transportu, aby nie uszkodzić go podczas transportu. Przesyłka musi zawierać reklamowany towar (w tym kompletne akcesoria), kopię lub oryginał dokumentu sprzedaży, szczegółowy opis reklamowanej wady i dane kontaktowe kupującego.
 2. Kupujący jest zobowiązany do udowodnienia, że ​​towary zostały zakupione w sklepie internetowym sprzedawcy.
 3. Prawa wynikające z odpowiedzialności za wady towaru nie mają zastosowania w szczególności w przypadkach, w których nastąpiła wada lub szkoda:
  • mechaniczne uszkodzenie towaru
  • w sposób oczywisty nieupoważnione interwencje w urządzenie, klęskę żywiołową, uszkodzenia mechaniczne lub jeśli plomby zostały usunięte lub uszkodzone, jeżeli Towar jest zaopatrzony w plomby,
  • przepięcie elektryczne (wyraźnie spalone elementy lub obwody drukowane), z wyjątkiem normalnych odchyleń,
  • wyraźnie niewłaściwe użycie,
  • używać niezgodnie z instrukcją użytkowania lub instrukcjami podanymi na opakowaniu lub w karcie gwarancyjnej,
  • używanie z naruszeniem ogólnie przyjętych zasad użytkowania,
  • w sposób oczywisty poprzez zastosowanie w warunkach, które nie odpowiadają ich temperaturze, kurzowi, wilgotności, wpływom chemicznym i mechanicznym środowiska, co jest bezpośrednio określone przez producenta lub które wynika z charakteru rzeczy,
  • wyraźnie nieprofesjonalna instalacja i obsługa,
  • jeżeli przedstawiony certyfikat gwarancji wykazuje oczywiste oznaki zmian danych.

Brak odbioru za pobraniem - jeśli nie odbierzesz gotówki przy odbiorze, wymagamy zapłaty kosztów wysyłki i pakowania w wysokości 250 CZK / 10 euro do 1097970015/3030 ču.

 1. Odpowiedzialność sprzedającego za wady nie dotyczy zużycia wynikającego z normalnego użytkowania, towarów sprzedawanych po niższej cenie za wadę, za którą uzgodniono niższą cenę, za towary używane z powodu wady odpowiadającej poziomowi użytkowania lub zużycia, które towar miał po otrzymaniu przez kupującego.
 2. Kupujący-konsument jest uprawniony do skorzystania z prawa do wady, która występuje w towarach konsumpcyjnych, w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od otrzymania towaru.
 3. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie otrzymania towaru przez kupującego. Okres gwarancji jest przedłużany o okres, w którym towary zostały naprawione. W przypadku wymiany towaru w ramach naprawy gwarancyjnej oryginalny okres gwarancji trwa.
 4. Jeżeli rzecz nie ma uzgodnionych cech, kupujący-konsument może również zażądać dostarczenia nowego towaru bez wad, chyba że jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady. Jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, kupujący-konsument może wymagać jedynie wymiany tej części, jeżeli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, w szczególności jeżeli wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, stanowi to niewielkie naruszenie umowy iw tym przypadku nabywca-konsument zawsze ma prawo wyłącznie do usunięcia usterki bezpłatnie.
 5. Kupujący-konsument ma prawo do otrzymania nowego towaru lub do wymiany części, nawet w przypadku usterki możliwej do usunięcia, jeżeli nie może on prawidłowo użyć rzeczy do ponownego wystąpienia wady po naprawie lub w przypadku większej liczby wad. W takim przypadku kupujący-konsument ma prawo odstąpić od umowy. Powtarzające się występowanie wady po naprawie uważa się za tę samą wadę, która została usunięta co najmniej dwa razy w okresie gwarancyjnym i która występuje ponownie. Jeżeli towary zostały co najmniej trzy razy naprawione pod kątem różnych usuwalnych wad przed reklamacją, uznaje się, że cierpią z powodu szeregu wad.
 6. Jeżeli kupujący-konsument nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego towaru bez wad, do wymiany jego części lub ich naprawy, może poprosić o uzasadnioną zniżkę. Kupujący-konsument ma prawo do uzasadnionego rabatu, nawet jeśli sprzedawca nie może dostarczyć nowego towaru bez wad, wymienić jego komponent lub naprawić towar, lub jeśli sprzedawca nie naprawi towaru w rozsądnym terminie lub jeżeli naprawienie spowodowałoby znaczne niedogodności dla kupującego-konsumenta.
 7. Kupujący nie będzie uprawniony do żadnego wadliwego działania, jeżeli Sprzedawca ostrzegł Kupującego, że towar ma wadę lub jeśli sam Kupujący spowodował wadę.
 8. Kupujący-konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy we wszystkich przypadkach określonych w ustawie nr 89/2012 Coll., Kodeks cywilny i ustawie nr 634/1992 Coll., O ochronie konsumentów. Odstąpienie jest skuteczne w stosunku do Sprzedawcy w momencie przekazania lub dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia Kupującego-Konsumenta, pod warunkiem, że wszystkie warunki prawne zgodnie z §2001 i nast. ustawy nr 89/2012 Coll., kodeks cywilny. W przypadku odstąpienia od umowy umowa ulega rozwiązaniu od początku, a strony są zobowiązane do zwrotu wszystkiego, co dostarczyły.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy kupujący zobowiązany jest zwrócić sprzedającemu kompletny towar wraz ze wszystkimi akcesoriami.
 10. Kupujący-konsument musi rozstrzygnąć reklamację, w tym usunąć wadę, bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący-konsument uzgodnią dłuższy okres. Termin zaspokojenia roszczenia rozpoczyna się w dniu następującym po roszczeniu zgodnie z art. 605 ustawy nr 89/2012 Coll., Kodeks cywilny. Po upływie tego okresu nabywcy-konsumentowi przyznaje się takie same prawa, jak gdyby stanowiło to istotne naruszenie umowy. 30-dniowy okres nie jest wiążący dla kupującego-przedsiębiorcy.
 11. Kupujący jest zobowiązany zapewnić Sprzedającemu wszelką współpracę w celu weryfikacji istnienia reklamowanej wady i usunięcia jej. Zgłaszając reklamację, Kupujący jest zobowiązany do przekazania czystych towarów zgodnie z przepisami dotyczącymi higieny i ogólnymi zasadami higieny, w tym wszystkimi komponentami i akcesoriami.
 12. Kupujący jest zobowiązany do przekazania towaru do zakończenia procedury reklamacyjnej. W przypadku, gdy kupujący nie dostarczy kompletnych towarów, a ich kompletność jest niezbędna do ustalenia istnienia reklamowanej wady i / lub jej usunięcia, okres na zaspokojenie roszczenia zaczyna dostarczać brakujące części.
 13. Składając reklamację, kupujący otrzymuje pisemne potwierdzenie - protokół reklamacyjny, który służy jako dokument przy rozpatrywaniu reklamacji. Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich wymaganych danych podczas wypełniania Raportu reklamacyjnego, którego kompletność i dokładność potwierdza poprzez podpisanie Raportu reklamacyjnego. Protokół reklamacyjny zawiera informacje o tym, kiedy reklamacja została złożona, jaka jest jej treść oraz w jaki sposób reklamacja jest rozpatrywana przez kupującego-konsumenta. Jeśli kupujący-konsument wysłał produkt do procedury reklamacyjnej za pośrednictwem usługi wysyłkowej, otrzyma protokół reklamacyjny pocztą elektroniczną.
 14. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia towaru objętego reklamacją, jeżeli towar jest zanieczyszczony lub jego komponenty są zanieczyszczone.
 15. Sprzedawca jest również uprawniony do odrzucenia reklamacji towarów, nawet jeśli towary nie zostaną przekazane zgodnie z przepisami dotyczącymi higieny i ogólnymi zasadami higieny.
 16. Sprzedawca wyda lub prześle Kupującemu pisemne potwierdzenie wskazujące datę i sposób rozstrzygnięcia reklamacji, potwierdzenie naprawy i czas trwania reklamacji lub uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

    25. Jeśli zwrócisz towar sprzedawcy - wyślij normalnie - listem poleconym !!! BRAK DOSTAWY - NIE AKCEPTUJĘ

VI. Polityka prywatności

 1. Informacje o klientach są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Czeskiej, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych nr 101/2000 Coll. zmienione późniejszymi zmianami i przepisami. Zawierając umowę, kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie jego danych osobowych w bazie danych sprzedawcy po pomyślnym wykonaniu umowy do czasu pisemnego oświadczenia o braku zgody na przetwarzanie.

VII. Koszt korzystania ze środków komunikacji na odległość

 1. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy zakupu. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) ponosi sam Kupujący.

VIII Postanowienia końcowe i informacje dotyczące pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich

 1. W przypadku sporu między kupującym a sprzedającym konsument może również skorzystać z pozasądowego rozwiązania sporu. W takim przypadku nabywca konsumenta może skontaktować się z pozasądowym podmiotem rozstrzygającym spory,  Czeską Inspekcją Handlową  ( www.coi.cz ) i postępować zgodnie z tam zawartymi zasadami. Więcej informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów można również znaleźć na stronie internetowej  czeskiego Urzędu Inspekcji Handlowej .
 2. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrola handlu odbywa się w ramach swoich kompetencji przez właściwy urząd wydający zezwolenia na handel. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej sprawuje między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Coll., O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.
 3. Niniejsze warunki mają zastosowanie w brzmieniu podanym na stronie internetowej sprzedawcy w dniu zawarcia umowy kupna.